Senagat habarlary

 • Aerokosmiki enjamlar kabeliniň klassifikasiýasyna giriş

  Gaplanan mis ýadroly PFEEP izolýasiýa simleri we kabeller: esasan ýokary temperatura we güýçli poslama ýaly agyr şertlerde ulanylýan uçarlarda, uçarlarda ýa-da gurnama liniýalarynda, ýokary temperatura we poslama garşylyk aýratynlyklary bilen ulanylýar.Radiasiýa çydamly pes temperatura çeýe ...
  Koprak oka
 • Lomaý USB 3.0 konsentratory 4 portly görnüşli c merkezi splitter noutbugy USB giňeldiji

  Lomaý USB 3.0 konsentratory 4 portly görnüşli c merkezi splitter noutbugy USB giňeldiji

  Lomaý USB 3.0 konsentratory 4 portly tipli c merkezi splitter noutbugy USB giňeldiji “Notebook” üçin “Logitech” 4 portly USB HUB çykarýar 2007-nji ýylyň tomsunda Logitech Logitech VX Nano, MX Air, diNovo Edge ýaly birnäçe ýokary derejeli periferiýa enjamlaryny hödürledi. simsiz Bluetooth klawiaturasy, G9 oýun syçanjygy we beýleki fla ...
  Koprak oka
 • çeýe kabel

  çeýe kabel

  Çeýe kabeliň geçiriji gurluşy, esasan, DIN VDE 0295 we IEC 228 standartlarynyň gysylan mis geçiriji gurluşyna esaslanýar.Gabyk esasan pes ýapyşykly, çeýe we aşaga çydamly materiallardan ...
  Koprak oka
 • Noutbugy teleýaýlym proýektory VGA kabeline nädip birikdirmeli

  Noutbugy teleýaýlym proýektory VGA kabeline nädip birikdirmeli

  Noutbukyňyzda VGA porty bar bolsa, kompýuteri telewizora ýa-da proýektora VGA kabeli bilen birikdirip bilersiňiz we iki monitor bar.Operasiýa ulgamynyň goşa ekranly ekran funksiýasyny ulanyp, iki ekran düýbünden başga mazmuny görkezip biler (ýagny noutbuk telewizora birikdirildi ...)
  Koprak oka
 • HD wideo kabeli gurmak boýunça okuw 丨 Windows ulgamy 丨 Apple ulgamy

  HD wideo kabeli gurmak boýunça okuw 丨 Windows ulgamy 丨 Apple ulgamy

  HDhli HDMI / DVI / VGA / DP ýokary kesgitli wideo öwrüjileriň we wideo kabelleriniň sazlama usullary esasan birmeňzeş.Aşakdaky sazlama gollanmasy, Windows7 / 8/10 / XP ulgamy, Apple Mac OSX ulgam sazlamasy ýaly HDMI ýokary kesgitli kabel birikmesini mysal hökmünde alýar ...
  Koprak oka
 • VGA kommutatoryny ulanmak we soraglar

  VGA kommutatoryny ulanmak we soraglar

  VGA kommutatory, bir VGA çykyş enjamynda görkezmek üçin birnäçe VGA signal giriş enjamyny çalyşýan guraly aňladýar.Mysal üçin, bir displeý iki sany kompýuter eýesini VGA kommutatory arkaly dolandyryp biler, şeýlelik bilen boş ýer tygşytlap we amallary ýönekeýleşdirip biler.VGA wyklýuçateline VGA iki gezeklik ýa-da köp ...
  Koprak oka
 • VGA datçigini täzeläň

  Dünýädäki mikroelektronika in engineeringenerçilik kompaniýasy bolan Senagatyň ilkinji awtoulag derejeli ýeke-çipli VGA ToF datçigi Melexis, şu gün awtoulag içerki we goşundylar ýaly programmalar üçin pudagyň ilkinji ýeke çipli awtoulag derejeli VGA wagt uçuş (ToF) şekil datçigini yglan etdi. ...
  Koprak oka
 • Global DisplayPort interfeýs enjamlarynyň iberilişi ýylda 243% ýokarlanýar

  “In-Stat” bazar gözleg firmasy tarapyndan neşir edilen iň soňky gözleg hasabatyna görä, “DisplayPort” enjamlaşdyrylan enjamlar şu ýyl elýeterli bolar we bäsdeş DVI tehnologiýasy 2011-nji ýyla çenli bazardan çykarylar. “Bazar tarapyndan neşir edilen soňky gözleg hasabatyna görä gözleg fi ...
  Koprak oka
 • Notebook kompýuterini öndürmek üçin GA signal geçiriji

  Dongguan TL baglanyşyk elektron kompaniýasy çäklendirilen (NXP ýarymgeçirijiler, garaşsyz ýarymgeçiriji kompaniýasy esaslandyryldy), VGA signalizasiýa we elektrostatiki gorag çözgütleriniň meşhur marka depder hasaplamalarynda ulanmak üçin dünýäniň iň uly 3C zawody tarapyndan kabul edilendigini habar berdi ...
  Koprak oka
 • Bluetooth / Optiki / HDMI derňäň

  HDMI: HDMI ýokary kesgitli multimediýa interfeýsi hökmünde kesgitlenýär, bu gysylmadyk ýokary kesgitli wideo we köp kanally ses geçirip bilýän sanly wideo / ses interfeýsi tehnologiýasy.Şol bir wagtyň özünde, belgiden öň sanly / analog we analog / sanly öwrülişigi amala aşyrmagyň zerurlygy ýok ...
  Koprak oka
 • Maglumat geçiriş serişdesi

  Geçiriş orta geçiriş serişdesi signal ibermekde ulanylýan aragatnaşyk kanalydyr;iki kategoriýa bölmek bolar: simli geçiriş we simsiz geçiriş.Simli geçiriş diýilýän zat, adyndan görnüşi ýaly, bükülen jübüt, koaksial kabel ýa-da ... ýaly fiziki çyzyklary ulanýar.
  Koprak oka