Habarlar

 • Tekiz kabelleriň köpugurlylygyny we giňişligi tygşytlaýan peýdalaryny öwreniň

  Tekiz kabeller bilen tanyşdyrmak: Netijeli elektrik geçirijisiniň geljegi Tekiz simler diýlip hem atlandyrylýan tekiz kabeller, ajaýyp köpugurlylygy we kosmos tygşytlaýyş dizaýny bilen elektrik geçirişini özgertdi.Bu ýeňil we ygtybarly kabeller köp ...
  Koprak oka
 • Satuwda elýeterli, ygtybarly we ygtybarly lift gurnamalaryny üpjün etmek üçin ýokary hilli lift kabelleri

  Lift gurnamalarynyň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, esasan tekiz ýoldaş kabeller bilen bu maksat üçin ýörite döredilen lift kabellerini hödürleýäris.Bu kabeller dürli gurnama gurşawyny ýerleşdirmek üçin ýöriteleşdirilen içki ýadro bilen enjamlaşdyrylan ...
  Koprak oka
 • Appleewropa Bileleşiginiň “Apple” -iň interfeýsini ýatyrmak karary pudagy haýran galdyrýar

  Appleewropa Bileleşiginiň “Apple” -iň interfeýsini ýatyrmak karary pudagy haýran galdyrýar

  Recentlyakynda Europeanewropa Parlamenti ähli elektroniki önümleriň şol bir zarýad portuny kabul etmegini talap edýän elektron galyndylaryny azaltmak barada karar kabul etdi.Bu düzgün ýakyn ýyllarda güýje girer, ýagny “Apple” -den ýüz öwürmeli bolar ...
  Koprak oka
 • gural kabeli

  Gural kabeli, dürli gurallary biri-birine signal iberip biler ýaly birleşdirip bilýän örän möhüm guraldyr.Bu bize baý we tolgundyryjy saz döretmäge mümkinçilik berýär.Mysal üçin, zarba gurallary bilen elektron klawiatura ulanylyp bilner, ...
  Koprak oka
 • Aerokosmiki enjamlar kabeliniň klassifikasiýasyna giriş

  Gaplanan mis ýadroly PFEEP izolýasiýa simleri we kabeller: esasan ýokary temperatura we güýçli poslama ýaly agyr şertlerde ulanylýan, ýokary temperatura we poslama garşylyk aýratynlyklary bolan uçarlarda, uçarlarda ýa-da gurnama liniýalarynda ulanylýar.Radiasiýa çydamly pes temperatura çeýe ...
  Koprak oka
 • Iň oňat gitara kabelleri 2023: ähli býudjetler üçin gurşun we patch kabelleri

  Iň oňat gitara kabelleri 2023: ähli býudjetler üçin gurşun we patch kabelleri

  Size iň oňat gitara kabelini saýlamak we Mogami, Erni Ball, Fender we başgalaryň saýlamalary bilen dogry kabel meselesini saýlamak barada maslahat, täze gitara kabelini satyn almak gitaraçy hökmünde ýerine ýetirjek iň gyzykly zadyňyzdan uzak, ýöne elbetde w edip bilmeýän möhüm esbap bölegi ...
  Koprak oka
 • Lomaý USB 3.0 konsentratory 4 portly görnüşli c merkezi splitter noutbugy USB giňeldiji

  Lomaý USB 3.0 konsentratory 4 portly görnüşli c merkezi splitter noutbugy USB giňeldiji

  Lomaý USB 3.0 konsentratory 4 portly tipli-c merkezi splitter noutbugy USB giňeldiji “Notebook” üçin “Logitech” 4 portly USB HUB çykarýar 2007-nji ýylyň tomsunda Logitech Logitech VX Nano, MX Air, diNovo Edge ýaly birnäçe ýokary derejeli periferiýa enjamlaryny hödürledi. simsiz Bluetooth klawiaturasy, G9 oýun syçanjygy we beýleki fla ...
  Koprak oka
 • Çeýe kabeliň robot kabeli

  Kabeller, köplenç köp pudaklarda ulanylýar we köp görnüşi bar.Howpsuzlygy üpjün etmek üçin ulanyjylar dürli pudak zerurlyklaryna görä dürli görnüşli kabelleri saýlap bilerler.Robot kabelleri çeýe kabeliň bir görnüşidir.PVC materialyny iň daşarky gorag örtügi hökmünde ulanýar we ulanyp bolýar ...
  Koprak oka
 • Gorag kabelleriniň artykmaçlyklary

  Gorag kabelleriniň artykmaçlyklary

  Goragly kabel, signal simini örtmek üçin demir örülen örme kabeli.Örüm adatça mis ýa-da gaplanan misdir.Goragly kabel, daşarky elektromagnit meýdanlaryň güýç ýa-da aragatnaşyk kabinasyna täsirini azaltmak üçin ýörite ulanylýan demir örülen gabykly simdir ...
  Koprak oka
 • Süýrmek zynjyrynyň kabeli nädip düzülýär?

  Süýrmek zynjyry kabeli nähili düzülýär?1. Dartyş merkezi Kabeliň merkezinde, her ýadro siminiň kesiş meýdanyny san we giňişlige görä doldurmak üçin mümkin boldugyça hakyky merkezi simler bolmaly.Bu usul bükülen sim gurluşyny netijeli gorap biler we öňüni alyp biler ...
  Koprak oka
 • Robot kabeli näme?

  Soňky ýyllarda dürli ýurtlaryň önümçilik pudagynda robot öwrülişigi bolup geçdi.Şonuň üçin adamlaryň robotlara bolan islegi artýarka, kabel pudagyna-da uly mümkinçilikler getirýär.Has köp kabel kompaniýalary robot kabellerini täze döreýän önüm hökmünde görkezýärler ...
  Koprak oka
 • Set şnury reňkli “älemgoşara” öwrülýär: biriniň bahasy 470 ýuana

  Şu günler korpusyň içinde ýa-da daşynda ýeňil hapalanyp bilmeýän zat ýok, elektrik şnury hem muňa degişli däldir.Recentlyakynda Lian Li reňkli ARGB yşyklandyryş effektleri bilen gelýän “STRIMER PLUS V2” elektrik şnurunyň täze neslini çykardy.Täze maglumat kabeline 24-p ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4