Tekiz kabel

Gysga düşündiriş:

Tekiz simler diýlip hem atlandyrylýan tekiz kabeller, birnäçe simleri birleşdirmek arkaly emele gelýär.Lighteňil tebigaty, güýji we aňsat gurnamasy sebäpli uly we kiçi gurnamalarda köp sanly artykmaçlygy hödürleýär.Bu kabeller ýylylyk radiasiýasyna garşylyk, sowuga garşylyk, kislota we aşgarlara garşylyk ýaly häsiýetlere eýe bolup, daşky gurşaw temperaturasy -40 ° C-den 70 ° C çenli dürli gurşaw üçin amatly bolýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

f1

Elektrik tekiz kabelleriniň artykmaçlyklary

Köpdürlüligi: Tekiz kabeller elektrik geçiriji liniýalarda we ykjam enjamlar üçin birleşdiriji kabeller hökmünde giňden ulanylýar.Heatylylyk radiasiýasyna, sowuk temperatura, kislota, aşgar, poslaýjy gazlara we suw geçirmeýän häsiýetlere ajaýyp garşylyk görkezýärler.Kabel gurluşy çeýe, radiasiýa garşy we aşa temperatura şertlerinde durnukly elektrik öndürijiligini saklaýar.Mundan başga-da, ajaýyp garramaga garşy aýratynlyklary we uzak ömri bar.Bu aýratynlyklar olary metallurgiýa, elektrik energiýasy, nebithimiýa, elektronika we awtoulag önümçiligi ýaly pudaklarda ulanmak üçin ideal edýär.

Çeýeligi: Tekiz kabelleriň geçirijisi, kabeliň çeýeligini üpjün etmek üçin ýumşak gurluş bilen bezelendir.Adatça butil polimerden ýa-da PUR poliuretandan ýasalan izolýasiýa we goraýjy gatlak materiallary çeýeligi, poslama garşylygy we sowuga garşylygy ýokarlandyrýar.Mundan başga-da, izolirlenen sim ýadrolarynyň reňk bölünişi kabel goýmak we gurmak wagtynda amatlylygy üpjün edýär.Müşderiniň talaplaryna görä, kabel ýadrosynyň iki gapdalynda polat simler ýa-da beýleki ýük göteriji elementler goşulyp bilner.

Kosmos tygşytlaýjy we çykdajyly: Tekiz kabeller göteriji enjamlarda, kabel ýollarynda, trolleýbuslarda, geçiriji enjamlarda, liftlerde, hereketlendiriji ulgamlarda, diň kranlarynda, teleskopik enjamlarda we beýleki ykjam elektrik elektrik geçiriji liniýalarda ulanmak üçin has amatlydyr.Şeýle hem ýörite şertlerde gözegçilik, yşyklandyryş we aragatnaşyk kanallary üçin ulanylýar.Mundan başga-da, ýapyk birikmeler we içerki mehaniki bölekleri gurnamak üçin tekiz kabeller köplenç ulanylýar.Tegelek kabeller bilen deňeşdirilende, tekiz kabeller gurnama ýerini we çykdajylaryny tygşytlamagyň artykmaçlygyny hödürleýär we ýadro simleriniň sany birmeňzeş bolanda olaryň egilme radiusy has az bolýar.

Tekiz kabeller we elektrik tekiz kabeller barada has giňişleýin maglumat üçin islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Islän soraglaryňyza ýüzlenýäris.Hyzmatdaş gözleýän bolsaňyz, iň gowy saýlamagyňyzy isleýäris.

jikme-jiklik1
elektrik tekiz kabel jikme-jiklik
fas1
fas2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.