Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňümizdäki möhletler siziň möhletiňiz bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyň ýoluna baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Bellik

1. Braziliýanyň müşderileri
e-paketSinagpore poçta, Hytaý poçta we ş.m. ýaly poçta bukjalaryny maslahat bermek.
Shük daşamak UPS, Fedex, DHL, TNT, EMSplease CNPJ bilen üpjün etse, bolmasa Braziliýa gümrük gullugy tarapyndan yzyna dolanmaga mejbur bolar.
2. Türkiýäniň müşderileri
Satyn alnan harytlaryň bahasy 100 dollardan geçýän bolsa, gümrük taýdan resmileşdirmek üçin kompaniýanyňyzyň adyny ýa-da kompaniýanyň adyny görkezmegiňizi haýyş edýäris.
3. Günorta Amerika we Europeanewropanyň geýimçileri zerur bolsa salgyt belgisini bermeli.
Shük daşamak Fedex-den peýdalanýan bolsa, Italiýanyň müşderileri FISCAL KOD üpjün etmeli, nemes müşderileri EORI üpjün etmeli.
4. Gümrük salgydy alyjy tarapyndan tölenmeli, arzan bahaly hasap-faktura gerek bolsa habar iberiň.
5.Saýt salgyt çäkleri
ABŞ: 800USD: EUB: 22eur0: Russiýa: 1000 esse;
Awstraliýa we Täze Zelandiýa: 1000 Awstraliýa dollary;
Koreaaponiýa Koreýa: 130USD;Günorta Amerika Günorta-Gündogar Aziýa: 50USD-dan aşak

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?