Customöriteleşdirilen täze energiýa EV ýokary woltly kabel

Customöriteleşdirilen täze energiýa EV ýokary woltly kabel

Gysga düşündiriş:

Geljege taýyn EV HV kabeli bilen tanyşdyrmak: Elektrik rewolýusiýasyny güýçlendirmek

Bilelikde, teleksiň esasy bölegi - täze energiýa EV ýokary woltly kabel bilen işleýän öňe çykýarys


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Geljege taýyn EV HV kabeli bilen tanyşdyrmak

Elektrik ynkylaby

Bilelikde, teleksiň esasy bölegi - täze energiýa EV ýokary woltly kabel bilen işleýän öňe çykýarys

EV HV kabelimiz ony aýratynlaşdyrýan ajaýyp aýratynlyklara eýe

Deňi-taýy bolmadyk çydamlylyk: zarýad beriş prosesi üçin döredilen kabelimizde ýokary woltly garşylyk, temperatura garşylygy, elektromagnit päsgelçilik garşylygy we durnukly signal geçirişi görkezilýär.10,000-den gowrak egilme sikli we ajaýyp aýlaw garşylygy 50 000 siklden ýokary bolsa, nebit, suw, kislota, aşgar we UV täsirine garşy berk dur.

Iň amatly öndürijilik: Ajaýyp konsentrasiýa 80% -den ýokary bolsa, kabelimiz durnukly we ygtybarly ýokary woltly garşylyk görkezijisini üpjün edýär we mümkinçiliklerine ynam döredýär. 

Köpugurly çeýeligi: 4D-de iň az egilmegi teklip edýän önümimiz, çäkli ýerlerde burç simlerini ýeňilleşdirýär.Onuň ýokary çeýeligi awtoulag simlerini aňsatlaşdyrýar we amatly saýlamaga öwürýär. 

Kesiş gyrasy tehnologiýasy: Bahasy 125 ° C bolan kabel, çeýe izolýasiýa materiallarynda ep-esli böküşi görkezýär.Processeke-täk prosesde emele gelen, kabeliň çeýeligini kepillendirýär we ägirt uly tehnologiki ösüşi aňladýan tok geçirijilik ukybyny ýokarlandyrýar.

EV HV kabelimiziň programmalary giňdir

Çydamly öndürijilik: Içerde ýa-da daşarda ulanylsa-da, ýokary woltly kabellerimiz iň agyr şertlere garşy durmak üçin gurulýar.UV we ozona garşylygy, ýokary we pes temperatura garşylygy we himiki eroziýadan goramak bilen aşa sowuk, gün şöhlesine, ýagyşa we awtoulag ýaglaryna garşylygy, olary dürli gurşaw üçin ideal edýär. 

Deňi-taýy bolmadyk çydamlylygy: volokary woltly kabellerimiz elektrik ulaglaryndan ýygy-ýygydan uzalýar, egilýär we mehaniki zeper ýetýär.Bu kynçylyklary ýeňip geçmek üçin zarýad beriş üýşmeleň kabellerimiz, ajaýyp mehaniki öndürijiligi üpjün etmek üçin egrem-bugram, hatda ulagyň aýlanmagy üçin berk synaglardan geçýär. 

Durnukly hereketiň çägini bilmeýän dünýäni güýçlendirip, geljekde taýýar EV HV kabelimiz bilen elektrik öwrülişigini kabul ediň.Geliň bilelikde elektrik ulagy pudagyny has ýaşyl, has netijeli geljege itergi bereliň.

jikme-jiklik1
jikme-jiklik2
jikme-jiklik3
jikme-jiklik4
jikme-jiklik5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.