Custöriteleşdirilen suwuk sowadyjy PVC elektrik ulagy zarýad kabeli

Custöriteleşdirilen suwuk sowadyjy PVC elektrik ulagy zarýad kabeli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Simler we elektrik birikdirijiler üçin zarýad beriş tizliginiň ýokarlanmagy bilen kilowatdaky iň ýokary güýje tehniki çäk bar.Dc çalt zarýad berijiler has uly geçirijileri talap edýär.Zarýad beriş tizligi we baglanyşykly ýylylyk artdygyça, kabel has ulalýar.Suwuk sowadylan zarýad kabelleri inçe simler bilen ýasalyp, kabeliň agramyny 40 göterime çenli azaldar.Müşderiler üçin has ýeňil kabeller ulanmak has aňsat.Birnäçe tehnologiýa zarýad beriji kabeliň DC kontaktlarynyň we awtoulagyň elektrik birikdirijisiniň temperaturasyny peseldip bilýän suwuk sowadyşy hödürleýär.

Suwuk sowadylan Ev zarýad kabeliniň artykmaçlygy

Protectionokary gorag

Adaty howa bilen sowadylýan zarýad sütünleri, adatça, IP54 dizaýny bilen bezelendir.Tozanly gurluşyk meýdançalarynda ýokary temperatura, ýokary çyglylyk we duzly duman, deňiz kenary we beýleki amaly ssenariýalarda şowsuzlyk derejesi ýokary.Suwuk sowadyş ulgamlary dürli kyn ssenariýalary kanagatlandyrmak üçin IP65 dizaýnyna aňsatlyk bilen ýetip biler.

Pes ses

Suwuk sowadylan zarýad beriş moduly nol sesini gazanyp biler we suwuk sowadylan zarýad ulgamy sowadyjy ýylylyk çalşygy we suw sowadyjy howa sowadyjy ýylylyk ýaýramagy ýaly dürli ýylylyk dolandyryş tehnologiýalaryny ulanyp biler, gowy ýylylyk ýaýramagy we pes ses .

Gowy ýylylygyň ýaýramagy

Suwuk sowadylan modulyň ýylylyk ýaýramagy adaty howa sowadylan modulyňkydan has gowy.Içerki esasy komponentler, howa sowadylan moduldan takmynan 10 dereje pesdir.Pes temperatura temperatura öwrülişiniň netijeliligi has ýokary we elektron bölekleriniň ömri has uzyn.Atylylygyň ýaýramagy modulyň güýç dykyzlygyny ýokarlandyryp we has ýokary güýç zarýad modulyny ulanyp biler.

Saklamak aňsat

Adaty howa bilen sowadylýan zarýad ulgamy, üýşýän bedeniň süzgüç ekranyny yzygiderli arassalamaly ýa-da çalyşmaly, üýşýän fanaty yzygiderli tozanlamaly, modul fanatyndan tozany aýyrmaly, modul fanatyny çalyşmaly ýa-da modulyň içindäki tozany arassalamaly.Dürli amaly ssenariýalara baglylykda her ýyl tehniki hyzmat etmek zerurdyr.6-12 gezek zähmet gymmaty gaty ýokary we suwuk sowadylan zarýad ulgamy diňe sowadyjyny yzygiderli tapmaly we radiatordaky tozany arassalamaly, bu iş we tehniki hyzmat işlerinde aňsatlaşdyrylýar.

aşak (1) aşak (2) aşak (3) aşak (4) aşak (5)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.