Örülen Tweed eşik penjek Elektrik gitara, bas, amp üçin göni gural kabeli

Örülen Tweed eşik penjek Elektrik gitara, bas, amp üçin göni gural kabeli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş:

Baglaýjynyň görnüşi

6.35 MM

Önümleriň uzynlygy :

adat

Önümiň reňki : Örülen Tweed Material : OFC

Öndüriji :

TL-LINE

Gabat gelýän enjamlar

Elektrik gitara, bas, amp

Önümiň ölçegleri

206G

Haryt modeliniň belgisi

TL-03121

11
surat1

Professional gitara simli gitara AMP kabeli 1 / 4inch TS kabeli

“Dongguan TL-LINKElectronic Technology Co., Ltd.”- Gutardy15ýyllar,

It dünýädäki sazandalara hyzmat edýän innowasiýa we meseläni çözýän önümlerde bu pudakda öňdebaryjy bolup gelýär.

Biz saz gurallary kabeliniň ussat öndürijisidiris.

surat2
surat4
10
12

Bu element hakda

Prec Takyklyk bilen işlenip düzülen elektrik gitara şnurymyz, merkezi geçirijide we izolýator galkanynda kislorodsyz mis bilen gurlupdyr
Conven Amatlylyk üçin döredilen, gitara akkordymyzyň çeýe örülen penjekli kurtkasy bar, hiç hili egilmezden we owadan bolmazdan arassalanýar.
Last Dowam etmek üçin gurlan gural kabellerimizde daşarky we içerki rezin ýylylygy gysýan ştam turbalary bar, köp ýyllap kynçylyksyz ulanylýar
Electric Elektrik gitara kabelimiz, iň pes sygymlylygy bolan iň gowy ses hili üçin her aýakda 38 pikofaradda ölçenýär
The Iň oňat materiallar bilen işlenip düzülen gitara amp şnurymyzda OFC izolýator galkany we geçiriji PVC galkany bar
● Bu göni 1/4 TS gitara şnury akustiki gitara, elektrik gitara, bas gitara, klawiatura, pedal effektleri, güýçlendiriji, garyşyk tagtasy, gürleýiş ulgamlary, studiýa sazlaýjylary we beýleki deňagramsyz gural kabeli üçin amatlydyr.
T Daşky diametri (OD) bilen Tweed eşik penjekine reýd geçirdi, “Tangle Free” we “Super Durable” -ni işlediň.

Önümiň jikme-jigi

Olarda oňat çeýe çeýe penjek bar (beýlekiler satýan ýaly gaty plastik kurtka däl).Kabellerimizde merkezi geçiriji we izolýator galkany üçin kislorodsyz mis bar.

Mundan başga-da, kabellerimiz geçiriji PVC we OFC izolýator galkany bilen iki gezek goralýar.Iň esasy zat, kabellerimizde gaty pes Picofarad reýtingi bar.

Bir gitara kabeliniň beýlekisinden has gowy eşidilýändigi hakda pikir edip gördüňizmi?Birmeňzeş görünmegi mümkin, ýöne düýbünden başga bir ses?

Esasy sebäbi “Picofarad” reýtingidir.Gitara kabelleriniň köpüsinde Picofarad derejesi ýokary.Käbirleri aýakda 200 Pikofarad.

Pokary Picofarad reýtingli kabel ýasamak has arzandyr we olar henizem işlärler, ýöne gowy bolmaz.

Kabellerimiz SUPER LOW 38 Pikofaradda (AWESOME) baha berilýär.

Gitara kabel öndürijileriniň köpüsi, hatda gaty ýokary bolany üçin size baha berlen Picofaradlary hem bermeýär.

Näme üçin gaty plastmassa örtükli, çeýeligi we ýokary Picofarad reýtingi bolan arzan kabeli ulanmak isleýärsiňiz?

Gowy kabel, gowy gitara ýa-da amp ýaly möhümdir.

Kabellerimizde daşarky rezin ýylylygy gysýan süzgüç ýeňillikleri, içerki rezin olja ştamlary we içerki metal gysgyç ştamlary bar.

Bu üç dartyşly kömek ulgamy köp ýyllap kynçylyksyz ulanmaga mümkinçilik berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.