20 ýadro bükülen jübüt goragly kabel 10Px24AWG ýokary çeýe PVC örtükli maglumat geçiriş kabeli

20 ýadro bükülen jübüt goragly kabel 10Px24AWG ýokary çeýe PVC örtükli maglumat geçiriş kabeli

Gysga düşündiriş:

modeli
10 jübüt x 0,2 inedördül
Oresadroslaryň sany
20 ýadro
Gabygy material
PVC
Simiň iň ýokary daşky diametri
10.0 (mm)
Maksat
Servo motor kodlaýjy kabelleri, önümçilik maglumatlary geçiriş kabelleri süýrük zynjyr ulgamlarynda, ölçeg we gözegçilik üçin takyk maglumatlary we maglumatlary birleşdirmek üçin enjamlar we robotlarda giňden ulanylýar.
Esasy material
Gaýnadylan mis sim
kepillendirilen önüm
UL CE CCC
Omörite işlemek
no
Material belgisi
YY506.20.0020
reňk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

TRVVSP 6 jübüt x0.2 inedördül, TRVVSP 8 jübüt x0.2 inedördül, TRVVSP 10 jübüt x0.2 inedördül, TRVVSP 13 jübüt x0.2 inedördül, TRVVSP 15 jübüt x0.2 inedördül

Her rulonyň uzynlygy

100 metr

2. Pes MOQ we gysga möhlet

1. Iň pes sargyt 1 metr: buýrugy görenden soň iberiljek 400-den gowrak model (garaşsyz inwentar);
2. Iň az sargyt 400 metr: 2000-den gowrak görnüş, 2 minudyň içinde sitata, 3-6 günüň içinde gowşurmak;
3. Esasy nokat: Müşderiniň LOGO-ny çap etmek üçin diňe 1000 metr gerek (simiň diametrini üýtgetmek, esasy simiň reňkini üýtgetmek, gorag gatlagyny goşmak ýa-da aýyrmak) we 4-6 günüň içinde eltip bermek;

2. Örän çylşyrymly robot kabeli: 15 günüň içinde eltip bermek.

5 million esse ýokary çeýe PVX örtükli kabel, ýokary çeýe PVX-ni daşky gabyk hökmünde ulanyp, ýag we sowadyjylara aşa çydamly, çygly şertlerde ulanylyp bilner, ýöne açyk howada ulanylyp bilinmez, ýörite gurluşyk we PVC sintetiki material kabeli döredýär uzak iş ömri.Esasan süýräp zynjyr ulgamynda maglumatlar we signal geçirmek üçin ulanylýar.Maglumatlaryň takyk geçirilmegini üpjün etmek we kabelleri elektromagnit päsgelçiliklerinden goramak üçin mis simli ýokary dykyzlykly örülen galkany kabul edýär.Maşynlarda, gurallarda, senagat elektron enjamlarynda, kompýuterlerde, maglumat geçiriş ulgamlarynda giňden ulanylýar we islendik iki taraplaýyn aragatnaşyk ýagdaýlary üçin amatly.Sim çig maly halkara derejesinde belli üpjün edijilerden we her bir kabel Çengjia kompaniýasy tarapyndan berk synagdan geçirildi we ISO9001 hil ulgamyna laýyklykda işleýär, şeýlelik bilen kabeliň hilini we yzyny üpjün edýär.

No.ok. Kabel gurluşygy Takmynan daşky diametri mm gabyk iň pes egilme radiusy gorag temperaturasynyň reňki

1 10Px0.2mm2 10.0 Üýtgedilen PVC 7.5xd 85% -20 ~ 80 dereje mat gara

Esasy öwrümli jübütler we ownuk çukur ýadro bilen daşyndaky päsgelçiligiň öňüni alýar;

Daşky gabygyň reňki: gara, beýleki reňkler talaplara görä saýlanyp bilner.
1. Geçirijiniň gysylmagy: köp setirli ultra inçe mis simleriň gysylmagy VDE0295, 6-njy kategoriýa, 4-nji sütün standartyna laýyk gelýär
2. izolýasiýa garşylygy: azyndan 100 M Ohm x Km
3. Temperatura aralygy: -20°C-den +80-e çenli°C
4. Egilme radiusy: süýrük zynjyr ulgamy üçin diametri 7.5x
5. Hyzmat möhleti: 5 milliondan gowrak aýlaw sikli
6. Standartlara laýyklyk: UL, TUV, CE we EU RoHS talaplary
7. Kabel ulanylyşy: Köp bilelikdäki robotlarda, manipulýatorlarda, CNC maşyn gurallarynda, standart däl awtomatlaşdyryş enjamlarynda, sero kodlaýjylarda / hereketlendirijilerde, süýräp zynjyr ulgamlarynda, lazer enjamlarynda, elektrik şkaflarynda, senagat şekillendirişinde we beýleki ugurlarda ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.